Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom pre web www.bodytalks.sk. Svoj súhlas udeľujem za účelom zasielania informačných emailov, článkov, informácií o akciách a podujatiach súvisiacich s programom a činnosťou Intímnych umení. Svojím súhlasom tiež vyhlasujem:
  • že môj vek je 18 rokov alebo viac.
  • poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné.
Svojím súhlasom tiež vyhlasujem, že sú mi známe moje práva pri spracúvaní osobných údajov, a to najmä:
  • svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe emailovej žiadosti.
  • právo požadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.
  • právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.
  • právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvani a, ak došlo k porušeniu zákona.

Od 25. mája 2018 sa ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike riadi novými pravidlami. Tieto pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj zo slovenskej legislatívy týkajúcej sa špecifických otázok ochrany osobných údajov neupravených Nariadením, najmä zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Nariadenie bude priamo použiteľné v Slovenskej republike a bude po novom stanovovať práva a povinnosti najmä pre dotknuté osoby, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov.

 

Osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Osobné údaje ktoré sú zadané do našeho systému sú spracovávané technológiou WordPress a systémom Mailchimp. Oba tieto systémy zohľadňujú požiadavky nariadenia DGPR.

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám.

Stránka BodyTalks nepoužíva žiadene vlastné takzvané “Cookies”. Na stránke je umiestnený kód “Google Analytics”, ktorý využíva “Cookies” na analýzu návštevnosti našich stránok.

Obchodná značka BodyTalks sídli na Karpatská 27, Nové Mesto nad Váhom 91501, IČO:46932623, IČ DPH: SK2023665765